Taidon kehittäminen, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

0-6

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 


- Leikki mukana taidon oppimisessa 

- Ilo, innostus ja harjoittelusta nauttiminen 

- Liikkumisen perustaitojen harjoittelu 

- Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 

- Lajitaidon alkeiden opettelu 


Fyysinen harjoittelu 


- Liikkuvuusharjoittelun aloittaminen 

- Voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa 

- Nopeus- ja koordinaatioharjoitteita 

- Tasapaino 

- Peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa 

- Progressiivisuus voimaharjoittelussa 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

- Onnistumisten kokeminen 

- Itseluottamuksen tukeminen 

- Keskittymistaitojen harjoitteleminen 

- Lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta 

- Kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti 

- Pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin 

- Uudet tilanteet usein pelottavia 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc

7-9

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito 


- Liikkumisen perustaitojen vahvistaminen 

- Monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu 

- Monipuolinen lajitaitojen osaaminen kehittely aiemmin opitun perustalle 

- Lajiliikkeiden ydinosien oppiminen 

- Vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi 

- Havaintotaitojen kehittäminen 

- Harjoittelun runsas variointi 

- Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

- Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti 

- Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 


Fyysinen harjoittelu 


- Monipuolinen voimaharjoittelu ja kehonhallinta 

- Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) 

- Nopeus- ja ketteryysharjoittelu kisaillen 

- Tasapaino 

- Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

- Onnistumisten kokeminen 

- Epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen - Itseluottamuksen tukeminen 

- Keskittymiskyky vielä kehitysvaiheessa 

- Lapsi oppii mallista 

- Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa 

- Haluaa olla keskipisteenä 

- Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita 

- Harjoittelun sinnikkyyden tärkeyden ymmärtäminen 

- Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen 

- Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen 

- Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito

 

- Laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle 

- Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi 

- Lajitaitojen osaaminen ja täydellinen hallinta 

- Motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi 

- Harjoitteiden runsas variointi 

- Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

- Pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti 

- Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 


Fyysinen harjoittelu 


- Voiman kehittäminen haastavilla oman kehon harjoitusliikkeillä ja vastuksilla 

- Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen); kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana 

- Tasapaino 

- Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

- Onnistumisten kokeminen 

- Epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen 

- Ryhmässä toiminen ja sen jäsenenä oleminen 

- Itseluottamuksen tukeminen 

- Jännityksen hallitseminen 

- Valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin 

- Keskittyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa 

- Omatoimisuuden oppiminen leiri- ja kilpailutilanteissa 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc

13-15

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito

 

- Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle 

- Suuri määrä toistoja 

- Eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa 

- Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 


Fyysinen harjoittelu 


- Monipuolinen voimaharjoittelu (kesto-, nopeus- ja maksimivoima) lisäkuormin ja ilman 

- Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana 

- Nopeusharjoittelu kohti telinekohtaista liikenopeusharjoittelua 

- Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajille riittävä muu kestävyysharjoittelu 

- Urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Onnistumisten kokeminen 

- Epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen 

- Ryhmässä toimiminen ja ryhmädynamiikka 

- Itseluottamuksen tukeminen 

- Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa 

- Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen 

- Suoritusta häiritseviä psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu 

- Kilpailemisen ja kilpailupaineiden hallitsemisen oppiminen 

- Itsearviointitaitojen harjoittelu 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc

16-20

Huippuvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito 


- Vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle 

- Suuri määrä toistoja 

- Eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa 

- Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 


Fyysinen harjoittelu 


- Voimaharjoittelussa lajinomainen kesto- nopeus- ja maksimivoimaharjoittelu painottuneessa asemassa 

- Liikkuvuus (aktiivinen) ja hyvä lihastasapaino 

- Telinekohtainen liikenopeusharjoittelu 

- Urheilijakohtainen kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajille riittävä huoltava kestävyysharjoittelu 

- Urheilijakohtainen urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Tavoitteenasettelun merkityksen kertaaminen ja ymmärtäminen 

- Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa 

- Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen 

- Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin 

- Kilpailupaineiden hallinta 

- Paineensietokyky kansainvälisissä kilpailuissa 

- Murrosiän huomioiminen valmennuksessa - Itsearviointitaitojen kehittyminen 

- Esikuvana toimiminen 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc

20-40

Huippuvaihe

+
-

Taito 


- Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen 

- Liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito 

- Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen 


Fyysinen harjoittelu 


- Voimaharjoittelussa telinekohtainen kesto- nopeus- ja maksimivoimaharjoittelu painottuneessa asemassa 

- Aktiivisen liikkuvuuden ja lihastasapainon ylläpito 

- Haastava telinekohtainen liikenopeusharjoittelu 

- Riittävä urheilijakohtainen kestävyysharjoittelu lajinomaisesti ja tarvittaessa muulla kestävyysharjoittelulla 

- Urheilijakohtainen urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 


- Urheilijan arjen hallinta 

- Paineiden hallitseminen kansainvälisissä kilpailuissa 

- Itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa 

- Halu itsensä kehittämiseen 

- Itsearviointitaitojen hallinta ja hyödyntäminen 

- Esikuvana toimiminen 


FIG ikäryhmien kehitysvaiheet: https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_fb3e41964c204fa68f6fd688710e124f.doc