top of page

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

-7

Lapsuusvaihe

+
-

Taito Liikkumisen perustaitojen harjoittelu Lajiitaitojen alkeiden opettelu Aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus sivulinja huomioiden rakenteelliset erot etulinja selkä päkiät molemminpuolisuus aukikierto passiivinen ja aktiivinen liikkuvuus puhtaat spagaatilinjat Nopeus perusnopeuden harjoittelu mm. leikeissä ja peleissä nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation ja rytmitajun kehittäminen kuuluu jokaiseen harjoitukseen Voima monipuolinen kehonhallinnan harjoittelu kuuluu jokaiseen harjoitukseen Kestävyys peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa peruskestävyys mukana jokaisessa harjoituksessa harjoituksen tulee kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet positiivisuus kaikessa tekemisessä onnistumisten kokeminen keskittymistaitojen opettelu ja valmentajan kuunteleminen ryhmässä toimintataitojen harjoittelu

8-10

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa Taito liikkumisen perustaitojen vahvistaminen monipuolinen ja molemminpuolinen lajitaitojen opettelu lajiliikkeiden ydinosien oppiminen hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus sivulinja etulinja selkä ja hartialinja päkiät molemminpuolisuus aukikierto aktiivinen liikkuvuus B-osiin vaadittava liikuvuus Nopeus on ikäkauden painopiste nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation, rytmitajun ja liiketiheyden kehittäminen liikenopeus nopeusharjoittelu monipuolista ja kausitettua Voima keskivartalon ja pakaran lihaskestävyys kehonhallinta Kestävyys peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet positiivisuus kaikessa tekemisessä onnistumisten kokeminen keskittymistaitojen opettelu ja valmentajan kuunteleminen ryhmässä toimintataitojen harjoittelu esiintymisistä nauttiminen ja positiiviset kokemukset niistä omista tavaroista huolehtimaan oppiminen

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa Taito monipuolinen ja molemminpuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle lajiliikkeiden ydinosien oppiminen harjoittelun opettelu taitojen oppimiseksi havaintotaitojen kehittäminen harjoittelun runsas variointi hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle toistomäärien kasvu Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi. henkilökohteiset kehityskohteet hyvä lihastasapaino B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen Nopeus on ikäkauden painopiste nopeuteen vaikuttavien tekijöiden kuten monipuolisten motoristen taitojen, koordinaation, rytmitajun ja liiketiheyden kehittäminen lajinomainen nopeustaitavuus liikenopeus nopeusharjoittelu monipuolista ja kausitettua Voima keskivartalon ja pakaran lihaskestävyys hyvä kehonhallinta kestovoima nopeusvoiman alkeiden hallinta takareiden voiman harjoittelu Kestävyys peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella juoksutekniikka Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet positiivisuus kaikessa tekemisessä onnistumisten kokeminen joukkueessa toiminen ja sen jäsenenä oleminen itseluottamuksen tukeminen jännityksen hallitseminen valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin keskittyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa omatoimisuuden oppiminen leiri- ja kilpailutilanteissa

12-14

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa Taito laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle lajitaitojen tekniikan syventäminen harjoittelun motivaation kasvaminen harjoitteiden runsas variointi hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle toistomäärien kasvu Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi. henkilökohteiset kehityskohteet hyvä lihastasapaino B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen aktiivisen liikkuvuuden lisääminen Nopeus nopeustaitavuus kasvupyrähdyksen aikana iskutuksen suunnitelmallisuus nopeusharjoittelussa ponnistusnopeus nopeusharjoittelun maksimaalisen yrittämisen harjoittaminen Voima keskivartalon ja pakaran lihaskestävyys lajinomainen kestovoima nopeusvoima kasvupyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi äärialueiden voimantuoton lisääminen Kestävyys peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden monipuolinen kehittäminen koetun rasittavuuden seuranta Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet onnistumisten kokeminen joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka itseluottamuksen tukeminen psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa murrosiän huomioiminen valmennuksessa kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen suoritusta häiritseviä psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu kilpailemisen ja kilpailupaineiden hallitsemisen oppiminen itsearviointitaitojen harjoittelu

14-16

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa Taito vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito harjoittelun motivaation kasvaminen suuri määrä toistoja hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus henkilökohteiset kehityskohteet hyvä lihastasapaino aktiivisen liikkuvuuden lisääminen B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen Nopeus lajinomainen nopeustaitavuus ja liikenopeus hyppyihin vaadittava räjähtävänopeus Voima keskivartalon ja pakaran lihaskestävyys lajinomainen kestovoima lajinomainen nopeusvoima äärialueiden voimantuoton lisääminen Kestävyys huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn lajiomainen maksimikestävyys henkilökohtaisen maksimisykkeen määrittäminen koetun rasittavuuden seuranta Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet tavoitteenasettelun merkityksen kertaaminen ja ymmärtäminen psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallinta paineensietokyky kansainvälisissä kilpailuissa itsearviointitaitojen kehittyminen

16-30

Huippuvaihe

+
-

Taito liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen aikaa organisoimattomalle ja omaehtoiselle harjoittelulle Fyysiset ominaisuudet Liikkuvuus henkilökohtaiset kehityskohteet hyvä lihastasapaino aktiivisen liikkuvuuden lisääminen B-osiin vaadittavan liikkuvuuden ylläpito ja kehittäminen Nopeus lajinomainen nopeustaitavuus ja liikenopeus hyppyihin vaadittava räjähtävänopeus Voima keskivartalon ja pakaran lihaskestävyys lajinomaisen kestovoiman ylläpito lajinomainen nopeusvoima äärialueiden voimantuoton lisääminen Kestävyys huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn lajinomainen maksimikestävyys henkilökohtaisen maksimisykkeen määrittäminen koetun rasittavuuden seuranta Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet urheilijan arjen hallinta paineiden hallitseminen itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa halu itsensä kehittämiseen itsearviointitaitojen hallinta

bottom of page